วันเวลาปัจจุบัน 31 พ.ค. 2020, 15:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5894 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ระหว่างเหตุกับผลชื่อว่าสันตติ

เมื่อ: วันนี้, 11:44 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 76


สังสารวัฏคือการเวียนว่าตายเกิด ธรรมทั้งหลายก็คือการเกิด ในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกันไปอย่างต่อเนื่อง อย่างในปฏิจจสมุปบาท อวิชฺชาปจฺจยา ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลอื่น ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องกัน สมมุติว่าเราตายแล้ว จิตก็อาศัยเหตุอื่นเกิดอีก เหตุที่ว่านี้ก็เกิดจากผล ที่เรากระทำไว้ และสืบเนื่องกันไปเป็นเหตุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ระหว่างเหตุกับผลชื่อว่าสันตติ

เมื่อ: วันนี้, 09:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 76


ข้อความต่อไปนี้ คือ อวุปจฺเฉทตฺโถ เป็นข้อความสัมพันธ์กัน ระหว่างเหตุกับผล อวุปจฺเฉทตฺโถ สนฺตติอตฺโถ คำว่า อวุปจฺเฉทตฺโถ เหตุที่เป็นไปไม่ขาดสาย สนฺตติอตฺโถ หมายถึงการสืบต่อ หมายความว่า ถ้าเป็นเหตุเดียวก็ไม่เป็นไร บางครั้งเป็นเหตุให้เกิดผลแล้ว ผลนั้นก็เป็นเหตุต่อไปอีก มันมีความสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆ คื...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การละกิเลสในสำนวนของนักฏิบัตื

เมื่อ: วันนี้, 04:08 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 151


อีกกรณีหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยตรง แต่ผู้ฟังหรือผู้เรียน ไปถือเอาโดยอ้อมอีก พระพุทธองค์กล่าวเตือนว่า มันเป็นกล่าวตู่ พระองค์ การอ้างคำของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ไม่ได้ตรัส ก็เป็นการกล่าวตู่ พระพุทธองค์ การนำเอาคำของพระพุทธองค์ ไปอ้างผิด ๆ ก็เป็นการกล่าวตู่พระพุทธพจน์เช่นกัน อันนี้ต้องมีสติ โดยเฉ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การละกิเลสในสำนวนของนักฏิบัตื

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 19:10 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 151


นีตตฺถนย คำว่า นีต แปลว่า กระจ่าง ตรงไปตรงมา ไม่ต้องตีความ หมายความว่า พระองค์ตรัสอย่างไรก็ถือเอาตามนั้น เช่น "สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา" อย่างนี้ ต้องถือเอาตามคำศัพท์เหล่านี้เลยโดยไม่ต้องตีความเช่นตรัสว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา เราก็จะต้องถือเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การละกิเลสในสำนวนของนักฏิบัตื

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 17:42 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 151


อนึ่ง คำว่า "ละ" นั้นความจริงละไม่ได้หรอก คำว่า "ละ" ในสำนวน ของนักปฏิบัติ ไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้ง คำว่าละ หมายถึงการสังวรณ์ปิดกั้น นั่นคือปิดกั้นมิให้กิเลสที่ประกอบกับชวนะจิตนั้น มีโอกาสเกิดขึ้น อันนี้ท่านเรียกว่าละกิเลส ยิ่งถ้าเป็นการละโดยพระรหันตมรรค หรือโดยมรรคอื่นๆ ก็จะเป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การละกิเลสในสำนวนของนักฏิบัตื

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 17:20 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 151


พึงรู้เพียงเพื่อโดยการตีความ โดยอาศัยหลักการ และสมเหตุสมผล เป็นการตีความตามอำเภอใจ เพราะไม่สามารถ รู้โดยตรงจากศัพท์ได้ เช่น รูปํ ภิกฺขเว ปชหถ. "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูป" คำว่า "รูปํ" เป็นเนยฺยตฺถ เพราะรูปเป็นอัปปหาตัพพธรรม ธรรมที่ละไม่ได้ เพราะฉะนั้น รูปํ นั้นหมายเอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การนำรูปภาพในเว็บลานธรรมจักรไปใช้

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:54 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 197


ขออนุโมทนาสาธุครับ ที่เห็นภาพในลานธรรมจักรนี้ มีประโยชน์ เพื่อไปประกอบกับการบรรยายธรรมให้เข้าใจ กับหัวข้อธรรมที่ได้แสดงง่ายขึ้น ถ้าไม่เป็นการยากนักก็ควรให้เครดิต ให้กับเว็บลานธรรมจักรด้วยก็จะเป็นดีครับ ภาพที่ในลานธรรมจักรนี้ ส่วนมากจะทำขึ้นมาเอง ประกอบคำสอน ของพระพุทธเจ้า ครู อาจารย์ จึงไม่ต้องระแวง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กัมมฐาน ๔๐

 หัวข้อกระทู้: Re: กัมมฐาน ๔๐
เมื่อ: 29 พ.ค. 2020, 15:49 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 339


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2020, 15:48 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 746


:b8: :b16: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 29 พ.ค. 2020, 15:28 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 511


:b8: :b16: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มรรคเป็นปทัฏฐานแก่พระนิพพานอย่างไร

เมื่อ: 29 พ.ค. 2020, 09:36 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 162


๓. สมฺปาปกเหตุ สัมปาปกเหตุ แปลว่าเหตุให้ถึง เปรียบเหมือนนาวา เช่น ในข้อความว่า มคฺโค นิโรธสฺส ปทฏฺฐานํ อริยมรรคเป็นปทัฏฐานแก่นิโรธ หรือนิพพาน มรรคนี้เป็นปทัฏฐานแก่นิพพาน หมายความว่ามรรคนี้เป็นเหตุให้ ถึงพระนิพพาน แต่ไม่ใช่มรรคเป็นเหตุให้พระนิพพานเกิด เพราะ ฉะนั้น มรรคในที่นี้หมายเอาเหตุประเภทสัมปาป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มรรคเป็นปทัฏฐานแก่พระนิพพานอย่างไร

เมื่อ: 29 พ.ค. 2020, 08:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 162


ก่อนจะเข้าหัวข้อเรื่อง มาเข้าใจเรื่องเหตุ ๓ ก่อน คือ ๑. ชนกเหตุ ๒. ญาปกเหตุ ๓. สมฺปาปกเหตุ ๑. ชนกเหตุ คือเหตุที่ทำให้เกิดวิบากเรียกว่า "ชนกเหตุ" ๒. ญาปกเหตุ คือเหตุที่แสดงให้รู้ว่า มีเหตุนี้เป็นเครื่องหมาย เป็นลาง เป็นสัญญาณบ่งบอก อย่างเช่นเมื่อเรา เห็นควันพุ่งขึ้นในที่ไกล ๆ ก็ทำให้เราสันน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปทัฏฐานคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: ปทัฏฐานคืออะไร
เมื่อ: 29 พ.ค. 2020, 04:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 165


ปทฏฺฐาน เป็นบทที่สร้างมาจากคำศัพท์ที่แปลว่า"เหตุ" ๒ ศัพท์ คือ ปท และ ฐาน "เหตุของเหตุ" หมายถึงเหตุตรงและเหตุใกล้ เหตุที่ทำให้เกิดขึ้น ฉะนั้น จึงไม่ใช่เหตุที่เป็นปัจจัยหรือเป็นบริวาร คำว่า "เหตุ" หมายถึงธรรมชาตินั้น ๆ เกิดขึ้น เรียกว่า "ปทฏฺฐาน" หลักการอธิบายพร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุญกุศลมิได้เกิดขึ้นมาลอยๆ

เมื่อ: 28 พ.ค. 2020, 19:05 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 208


ฉะนั้นวิมุตติในที่นี้ ก็เป็นผลของวิราคะ วิราคะเป็นปทัฏฐานแก่ วิมุตติ ก็แสดงว่า มรรคและผลนั้นไม่มีอะไรคั่น เมื่อเป็นเช่นนี้ มรรคจึงจะสามารถเป็นเหตุปทัฏฐานให้แก่ผลได้ ตามหลักพระอภิธรรม มรรคกับผลไม่มีอะไรคั่น ฉะนั้น คำว่าวิราคะเป็นปทัฏฐาน แกวิมุตติ ก็แสดงว่า วิมุตติ ในที่นี้ ได้แก่ผล วิมุตติเป็นปทัฏฐาน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุญกุศลมิได้เกิดขึ้นมาลอยๆ

เมื่อ: 28 พ.ค. 2020, 16:46 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 208


สัมมาปฏิบัติเป็นปทัฏฐานแก่ยถาภูตญาณ (สัมมาปฏิบัติ เป็นเหตุให้รู้แจ้งนามรูปที่เกิดดับตามความเป็นจริง) อันนี้กำลังเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาภูมื ยถาภูตญาณ เป็นปทัฏฐาน แก่ นิพพทาญาณ(ว่าตามพระไตรปิฏก) นิพพิทาญาณเป็นปทัฏฐาน แก่ วิราคะ(มรรค) เวลาอ่านพระไตรปิฏกมักจะพบรูปแบบนี้มาตามลำดับ แต่ครั้นมาถึง วิราคะ จะเห็...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 393 [ พบ 5894 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร