วันเวลาปัจจุบัน 07 มิ.ย. 2023, 16:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7863 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 16:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 178


ผฎฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ, จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ (จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม) ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ. จิตฺตํ ยสฺส น กมปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตํ มงฺคลมุตฺตมํ" จิตของบุคคลผู้ถูกโลกธรรมมากระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่ เศร้าโศก ไม่ขุ่นมัว เบิกบานอยู่ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด" ข้อนี้หมายความว่า จิตของพระอรหันต์ดังกล่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การเห็นแจ้งอริยสัจ

 หัวข้อกระทู้: การเห็นแจ้งอริยสัจ
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 07:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 252


อริยสจฺจาน ทสุสนํ (การเห็นแจ้งอริยสัจ) การเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ คือ ๑. ทุกขสัจ ความจริงคือความทุกข์ ๒. สมุทยสัจ ความจริงคือเหตุเกิดของทุกข์ ๓. นิโรธสัจ ความจริงคือความดับทุกข์ ๔. มรรคสัจ ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์ การเห็นแจ้งอริยสัจปรากฏขึ้นพร้อมกันได้อย่างสมบูรณ์ ที่บรรลุมรรคญาณ นั่นก็คือในขณะนั้นผ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระนันทกุมารและพระราหุล

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2023, 14:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 587


พระนันทกุมารและพระราหุล วันต่อมา เป็นวันอภิเษกเจ้าชายนันทกุมารพระอนุชาต่าง มารดาซึ่งเป็นโอรสของพระนางมหาปชาบดีโคตมีขึ้นเป็นรัชทายาท หระเจ้าสุทโธทนะทรงสมโภชด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธ- องค์พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทำภัตกิจแล้ว ได้ประทานบาตรให้พระอนุชาถือไว้ แล้วเสด็จกลับวัดยังพระเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบัน

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2023, 12:32 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 406


อานิสงส์ของการบิณฑบาตโปรดพระมาตุฉา จนบรรลุเป็นโสดาบัน ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุธรรมเป็นพระสกทาคามี คาถาที่ทรง แสดงในครั้งนั้นมีดังนี้ ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทุจจริตํ จเร ธมุมจารี สุข เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ. "จงประพฤติธรรมคือการบิณฑบาตให้สุจริต อย่าประพฤติทุจริต เพราะผู้ประพฤติธรรมย่อม อยู่เ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบัน

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2023, 11:30 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 406


เมี่อได้ฟังคาถานี้ พระเจ้าสุทโธทนะส่งญาณไปตามกระแส พระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลเข้าถึงกระแสพระนิพพาน ในคัมภีร์อรรกถาทั้งหลาย กล่าวว่า "การพิจารณาคุณ คุณอันประเสริฐของพระพุทธองค์เป็นเหตุให้เกิดปีติ ชึ่งนำให้ไปสู่การ บรรลุวิปัสสนาญาณรู้เเจ้งสภาวธรรมของปีติ ซึ่งเกิดขึ้นและดับไป ไม่ยั่งยืน แล้วท...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบัน

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2023, 11:19 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 406


พระเจ้าสุทโธทนะและพระนางโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบัน เข้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์เสด็จพร้อมด้วยภิกขุ ๒๐.๐๐๐ เข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางยโสธราทอดพระเนตร เห็นจากช่องพระแกล (หน้าต่าง) จึงนำความกราบบังคมทูลพระเจ้า สุทโธทนะ เนื่องจากการที่พระราชบุตรเที่ยวภิกขาจารในเมืองนั้น ไม่สมควร ท้าวเธอทรงทราบจึ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระนางมหาปชาบดีโคตมี

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2023, 11:47 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 647


ดังนั้น ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ (ประมาณเดือนมีนาคม) พระผู้มีพระภาคจึงทรงเริ่มเสด็จพระดำเนินจากกรุงราชคฤห์ ดำเนินวันละ ๑ โยชน์ เป็นระยะทาง ๖๐ โยชน์ (๙๖๐ กิโลเมตร) กรุงกบิลพัสดุ์ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ประมาณเดือน พฤษภาคม) พระประยูรญาติพากันมาถวายการต้อนรับและทูลเ เสด็จประทับ ณ วัดนิโครธาราม เนื่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระนางมหาปชาบดีโคตมี

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2023, 11:10 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 647


ประพันธ์ ๖๐ บท เพราะฤดูร้อนเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการ เดินทาง จึงขอยกคาถา ๒ บทมาแปลในที่นี้ เพื่อเป็นเครื่องเจริญ องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต ผเลสิโน ฉทนํ วิปฺปหาย เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ สมโย มหาวีร องคีรสานํ "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ หมู่ไม้ในป่า ผลัดใบแก่ ผลิใบอ่อน มีสีแดงสดดังเปลวเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระนางมหาปชาบดีโคตมี

เมื่อ: 31 พ.ค. 2023, 13:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 647


อนัตตลักขณสูตร ภิกษุปัญจวัคดีย์ทั้ง ๕ รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมกันทั้งหมดด้วยพระสูตรนี้ และในพรรษาแรกนั้นพระยสะกับ สหาย และบริวารรวม ๕๕ คนได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ หลังจากออกพรรษาแล้ว พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวก ซึ่งในขณะนั้นมีทั้งสิ้น ๖๐ องค์ไปประกาศศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ พระองค์เองทรงทำให้ซฏิล ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระนางมหาปชาบดีโคตมี

 หัวข้อกระทู้: พระนางมหาปชาบดีโคตมี
เมื่อ: 31 พ.ค. 2023, 13:07 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 647


พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมารดาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า สิริมหามายาเทวี พระนางมีพระกนิษฐภคินี พระนามว่า มหาปชาบดีโคตมี ทั้งสอง พระองค์เป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าอัญชนะ แห่งกรุงเทวทหะใกล้ กรุงกบิลพัสดุ์ พระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ทรงอภิเษก สมรสกับองค์พระเทวีทั้งสองพระองค์ โดยพระนางสิริมหามายาเป็...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สันติสุขในนิพพาน

 หัวข้อกระทู้: Re: สันติสุขในนิพพาน
เมื่อ: 30 พ.ค. 2023, 19:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 746


นอกจากนั้น ถ้านิพพานธาตุไม่มีอยู่จริง สังขารคือรูปนามที่เกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัยก็จะมีได้เสมอแก่เหล่าสัตว์ แม้กระทั่งภายหลังจาก การปรินิพพานของพระอรหันต์รูปนามในภพใหม่ก็ยังต้องเกิดขึ้นอีก แต่ในความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากรูปนามดับไปไม่เกิดอีก หลังจากการปรินิพพานของพระอรหันต์ จึงทราบได้ว่านิพพาน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สันติสุขในนิพพาน

 หัวข้อกระทู้: Re: สันติสุขในนิพพาน
เมื่อ: 30 พ.ค. 2023, 16:56 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 746


นิพพานสุขมีอยู่จริง พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงความมีอยู่จริงของนิพพาน ใน ข้อความดังต่อไปนี้ อตฺถิ ภิกฺขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ. โน เจตํ ภิกฺขเว อภวิสฺส อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ, นยิธ ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺ ตสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญาเยถ. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาต๋ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ, ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สันติสุขในนิพพาน

 หัวข้อกระทู้: สันติสุขในนิพพาน
เมื่อ: 30 พ.ค. 2023, 16:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 746


สันติสุขในนิพพาน นิพพานหมายถึงความดับของกิเลส กรรม และวิบากขันธ์ อันประกอบด้วยรูปและนาม ซึ่งอย่างไรก็ตาม บางคนอาจเห็นว่า ความดับที่ว่านั้นหมายถึงความว่างเปล่าไม่มีอะไร แต่ความจริงนั้น นิพพานมีอยู่จริง เพราะถ้าเราปฏิเสธความมีอยู่จริงของนิพพานก็ เท่ากับหมายความว่าไม่มีอะไรเหลือนอกจากกิเลส กรรม และวิบ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: คนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือบุคคลสำคัญ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2023, 06:35 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1850


......

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: วิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอย่างง่ายๆ

เมื่อ: 28 พ.ค. 2023, 10:48 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 354


และเมื่อปราศจากตัณหา อุปาทานหรือความยึดมั่นก็เข้ามา สนับสนุนไม่ได้ เมื่อไม่เกิดอุปาทานก็จะไม่เกิดความพยายามกระทำกรรม เพื่อสนองความต้องการ เมื่อไม่พยายามกระทำกรรม ก็จะไม่มีการทำกรรม เมื่อไม่กระทำกรรม ปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็ไม่อาจเกิดขึ้นไห้ ส่งผลให้ไม่มีการเกิดในภพใหม่ การดับของอวิชชา ตัณหา กรรม และวิญญ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 525 [ พบ 7863 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร