วันเวลาปัจจุบัน 24 มี.ค. 2023, 11:08  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7683 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุเบกขาจตุตภฌาน

 หัวข้อกระทู้: อุเบกขาจตุตภฌาน
เมื่อ: 22 มี.ค. 2023, 11:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 222


อุเบกขาคือตัตรมัชฌัตตตา อนึ่ง สติผ่องแผ้วในจตุตถฌานนี้ย่อมมีได้ด้วยอุเบกขาใด อุเบกขานั้นมีองค์รวม เป็นตัตรมัชฌัตตตา สติเท่านั้นมิใช่ผ่องแผ้วด้วยอุเบกขานั้นในจตุตถฌานนี้เพียงอย่างเดียว แม้แต่ สัมปยุตตธรรมทั้งหมดก็ผ่องแผ้วด้วยอุเบกขาเช่นกัน แต่ตรัสเทศนาไว้โดยยกสติเป็น ประธาน อุเบกชาเวทนาเหมือนราตรี ต...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: คำอธิบาย อทุกขมสุข (ไม่มีสุขทุกข์)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 16:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 258


คำอธิบาย อทุกขมสุข (ไม่มีสุขทุกข์) คำว่า อทุกฺขมสุขํ (ไม่มีสุขทุกข์) หมายความว่า (จตุตถฌาน)ชื่อว่าไม่มีทุกข์ เพราะปราศจากทุกข์ ชื่อว่าไม่มีสุข เพราะปราศจากสุข คำนี้แสดงถึงเวทนาที่ ๓ อันเป็น ปฏิปักษ์ต่อทุกข์และสุขในจตุตถฌานนี้ มิใช่แสดงเพียงความไม่มีสุขทุกข์ ขึ้นชี่อว่าเวทนาที่ ๓ คือ เวทนาที่มิใช่สุข...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: Re: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 16:15 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


ในคัมภีร์มัชฌิมปัณณาสก์มีข้อความว่า โน เจ อาสวานํ ขยํ ปาปุณาติ, เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมุมนนฺทิยา ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม หากภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็จะเป็นผู้ผุดเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาส] แล้วนิพพานในพรหมโลกนั้น ไม่ต้องกลับมาจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: Re: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 15:54 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


ผลของการแสดงเช่นนั้นคือ เมือพระพุทยองค์ทางแสดงเวทนาเหล่านั้นที่นำมา รวมไว้อย่างนี้แล้ว ก็อาจเสียแสดงให้เข้าใจอุเบกขาเวทนานี้ได้ว่า เวทนาที่มิใช่สุข ทุกข์ โสมนัส หรือโทมนัส เป็นอุเบกขาเวทนา อีกอย่างหนึ่ง เวทนาเหล่านั้นถูกกล่าวรวมไว้เพื่อแสดงเหตุบรรลุสมาบัติที่ทำ ให้จิตหลุดพันจากปฏิปักษ์ (จตุตถฌานสมาบ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: Re: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 10:56 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


ข้อนี้หมายความว่า ชวนจิตที่เป็นบริกรรม อุปจาระ อนุโลม และโคตรภู ที่เป็น อา เสวนปัจจัยแก่จตุตถฌานในอัปปนาริถี ต้องเกิดร่วมกับอุเบกขาแน่นอน ดังนั้น ชวนจิต ที่เกิดรวมกับอุเบกขาจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ ๒ หรือ ๓ วิถีข้างหน้าอับปนาวิถีเพื่อให้เสพคุ้น เหมือน ชวนวาระ ๒ หรือ ๓ ขณะที่เกิดขึ้นข้างหน้ามรรควิถี มีการห...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: Re: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 05:30 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


ละสุขได้สนิทในตติยฌาน นอกจากนั้น แม้สุขินทรีย์จะถูกละได้ในอุปจารขณะของตติยฌาน ก็อาจเกิดขึ้น แก่ผู้มีสรีระแผ่ซ่านไปด้วยรูปประณีตอันกิดจากบีติ แต่ไม่เกิดขึ้นในตติยฌาน เพราะปิติ อันเป็นเหตุเกิดของสุข(ทางกาย)ดับไปโดยสิ้นเชิงในตติยฌาน ข้อความว่า"ผู้มีสระแผ่ซ่านไบด้วยรูปประณีตอันเกิดจากปิติ] แสดงโดย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: Re: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 20 มี.ค. 2023, 17:25 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


๒. ความเห็นของบางอาจารย์นั้นไม่ถูก เพราะชัดแย้งกับพระบาลีในคัมภีร์ปัฏฐาน จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์ปัฏฐานได้แสดงถึงโทมนัสที่เกิดขึ้นปรารภฌานที่เสื่อมแล้วเป็นอารมณ์ เพราะไม่มีไทมนัสที่เกิดขึ้นปรารภฌานที่ยังไม่เสื่อมเป็นอารมณ์ ๓. บางอาจารย์กล่าวว่า ไม่อาจกล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานไม่เกิดโทมนัสโดยสิ้นเชิง เพรา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: Re: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 20 มี.ค. 2023, 14:56 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


ข้อความว่า "ในอุปจารขณะของปฐมฌานที่มีอาวัชชนจิตแตกต่างกันจากฌานวิถี หมายถึง อุปจารสมาธิที่เกิดขึ้นข้างหน้าฌานวิถี เพราะอาวัชชนจิตของอุปจารสมาธินั้นต่าง จากอาวัชชนจิตของฌานวิถี ข้อความว่า หรือเพราะความลำบากเกิดจากการนั่งผิดทำ แสดงความหมายโดยอ้อม ว่า ถ้าผู้บรรลุปฐมฌานนั่งถูกทำด้วยอิริยาบถที่เหมาะ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สุข ทุกข์ ละที่ใหน

 หัวข้อกระทู้: สุข ทุกข์ ละที่ใหน
เมื่อ: 20 มี.ค. 2023, 12:02 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 437


ถามว่า ถ้าสุขทุกข์เป็นต้นนั้นถูกละได้ในอุปจารขณะของฌานนั้นๆ เมื่อเป็น เช่นนี้ เหตุใดจึงตรัสความดับ [ของสุขทุกข์]เป็นต้นในฌาน (มีใช่ในอุปจารขณะ)อย่างนี้ว่า กตฺถ จุปฺปนฺนํ ทุกฺขินฺทริยํ อปริเสสํ นิรุชฺฌติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. เอตฺถุปฺปนฺนํ ทุกฺขินฺทฺริยํ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาจารย์ของเราไม่มี

 หัวข้อกระทู้: Re: อาจารย์ของเราไม่มี
เมื่อ: 18 มี.ค. 2023, 13:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 687


"อาจารย์ของเราไม่มี ผู้ทัดเทียมเราไม่มี บุคคลผู้เสมอเราไม่มี ในมนุษย์โลกและเทวโลก" การที่พระองค์ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเปรียบนี้ ไม่ใช่เรื่อง น่าอัศจรรย์ แม้การที่พระองค์ผู้ประสูติแล้วไม่มีไครทัดเทียมในวันนี้ ย่อมเป็นที่ทราบกันด้วย ในกาลนั้น พระมหาบุรุษเมื่อประสูติได้ไม่นาน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาจารย์ของเราไม่มี

 หัวข้อกระทู้: อาจารย์ของเราไม่มี
เมื่อ: 18 มี.ค. 2023, 12:50 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 687


น เม อาจริโย อตฺถิ." "อาจารย์ของเราไม่มี" ถามว่า : อรูปาวจรสมาบัติที่ ๓ และที่ ๔ ของพระผู้มีพระภาคมีมูลเหตุคือ อาฬารดาบสและอุทกดาบสมิไช่หรือ ตอบว่า : อรูปาวจรสมาบัติที่ ๓ และที่ ๔ มีมูลเหตุคือดาบสเหล่านั้นก็จริง แต่สมาบัติเหล่านั้นไม่ใช่บาทแห่งกิริยาตรัสรู้ในภายหลัง เพราะพระองค์มิได้ก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: มหากุศลจิต ๘

 หัวข้อกระทู้: Re: มหากุศลจิต ๘
เมื่อ: 18 มี.ค. 2023, 09:56 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 810


ส่วนจิตชื่อว่า กุศล กล่าวคือสภาวะไม่มีโรค เพราะพันจากกิเลส และชื่อา ดีงาม ฉลาด ไม่มีโทษ และมีผลเป็นสุข เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส กูศล คือ สภาระทำบาปธรรมอันน่าตำหนิให้หวั่นไหว คือ ให้สั่นคลอนพินาศไป อีกอย่างหนึ่ง กุสะ คือ สภาพนอนเนื่องในกระแสจิตของเหล่าสัตว์ด้วยอาการ อันน่าต่าหนิ หมายถึง ราคะเป็นตัน ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: มหากุศลจิต ๘

 หัวข้อกระทู้: Re: มหากุศลจิต ๘
เมื่อ: 17 มี.ค. 2023, 17:36 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 810


อีกอย่างหนึ่ง ในข้อความ[ของคัมภีร์อรรถกถา]นื้ โกสลฺสมฺภูตฎฺเฐน กุสลา " (ชื่อว่า กุศลเพราะเป็นสภาวะเกิดตัวปัญญ) ญาณวิปปยุตตจิตชื่อว่า กุศล เพราะเกิด ด้วยปัญญาที่เรียกว่า ความฉลาดอันเป็นอุปนิสสยปัจจัย (ปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งอยู่ใกล้ตัว) ซึ่งเกิดในวิถีจิตที่มีอาวัชชนจิตต่างกัน (วิถีจิตอันประกอบด้ว...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ลักษณะการปรากฏของอนัตตา

เมื่อ: 17 มี.ค. 2023, 11:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 505


ลักษณะการปรากฏของอนัตตา เมื่อโยคีกำหนดอาการของนามรูปตามที่ปรากฏอยู่ ก็จะเห็นเพียงนามรูปที่ กำลังเกิดตับอยู่ทุกขณะ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิคญาณประจักษ์ว่า ไม่มีสิงใดที่เป็น แก่นสาร พอที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวตน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าตัวคนย่อมไม่มีโดยแท้ จริงแล้ว มีแต่เพื่ยงนามรูปที่กำลังเกิดดับอยู่ทุกชณะเท่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระจูฬโสดาบัน คือใคร

 หัวข้อกระทู้: Re: พระจูฬโสดาบัน คือใคร
เมื่อ: 17 มี.ค. 2023, 09:49 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1262


.........

จูฬโสดาบัน ภพชาติที่ไปแน่นอนเพียงชาติที่ ๒ แน่นอน ในภพชาติที่ ๓ นั้นไม่แน่นอน
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 513 [ พบ 7683 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร