วันเวลาปัจจุบัน 11 ส.ค. 2022, 09:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7411 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: คู่ปรับกัน

 หัวข้อกระทู้: คู่ปรับกัน
เมื่อ: วันนี้, 07:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 41


อสุภะชนะตัณหา, เมตตาชนะโทสะ, ส่วนโมหะชนะด้วยปัญญา ตตฺถ โลโภ อสุภาย ปหียติ. โลภะย่อมหายไปด้วยอสุภะ (หมายความว่า บุคคลละดัณหาด้วยอสุกก้มมัฏฐาน) โทโส เมตฺตาย โทสะละด้วยมตตา โมโห ปญฺญาย โมหะละด้วยปัญญา อันนี้แสดงถึงการละประเภทหนึ่ง ต่อไปนี้เป็นการแสดงอีกอย่างหนึ่ง โดยการเอาพรหมวิหารมาใช้ในการ ละ หมายควา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: โมหะทำให่เกิดความกลัว

 หัวข้อกระทู้: โมหะทำให่เกิดความกลัว
เมื่อ: วันนี้, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 36


โมหะทำให้เกิดความกลัว ถามว่า - ภยาคติมีโมหะเป็นสมุฏฐ านอย่างไร ? วุตฺตํ คำที่อาจารย์เนตติ กล่าว อิติ ว่า "ยํ ภยา จ โมหา จ อคติ กจฺฉติ, อิทํ โมหสมุฏฺฐานํ" ภยาคติ .. มีโมทะเป็นสมุฏฐานนั้น เพราะว่า โมหวเสน สภาวํ อชานนุตสฺส ภยสมฺภวโต เพราะความกลัวอาจเกิดขึ้นได้แก่บุคคลผู้ไม่รู้สภาวะด้วยอำนาจขอ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: สรรพปาป คืออะไร
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 14:29 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


ฉันทาคติมีสมุฏฐานมาจากโลภะ ตตฺถ ยํ ฉนฺทา อคติ คจฺฉติ, อิทํ โลภสมุฎฺฐานํ กรรมใดที่ถึงซึ่งความ เป็นอคติ (การทำสิ่งไม่ควรทำนั่นคือการทำชั่ว - การลำเอียง) ฉนฺทา เพราะ ฉันทะ(ความรักใคร่, ความพอใจ) อิทํ โลภสมุฏฐาน๊ กรรมนี้ชื่อว่ามีโลภะเป็น สมุฏฐาน โทสาคติมีสมุฏฐานมาจากโทสะ ยํ โทสา อคตึ กจฺฉติ, อิทั โทสสม...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: สรรพบาป คืออะไร
เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 16:16 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


อกุสลมูลํ อกุศลมูล คจฺฉนฺต่ ที่ถึง ปโยคํ ซึ่งปโยคํ (ปโยคะ ในที่นี้ถ้าพูคถึงกรรมก็หมายถึงการกระทำ นั่นคือการ แสดงอกุศลที่มีอยู่ในจิดใจให้ปรากฏออกมา อกุศลที่ถึงความ เป็นปโยคะ ก็คือถูกแสดงออกม าเล้วยาจจะโดยทางกายหรือ ทางวาจา ดังนั้น จึงสรุปว่า ปโยคะ หมายถึง การกระทำ ก็ในคำว่า ปโยคํ คจฺฉนุตํ ที่ ถึงการก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: สรรพปาป คืออะไร
เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 14:27 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


คิด จะว่ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนานั่นพูดยาก ถ้ำคิดตามหลักแล้วจะต้องมีเจตนาจะ เรียกว่าข้าพเจ้าไม่มีเจตนาไม่ได้ ฉะนั้น จึงจัดเป็นเจดสิกกรรม อนึ่ง การนับอกุศลกรรมบถ ๑๐ไม่ได้นับที่เจตนา ให้นับที่อภิชฌา คือด้ว โลภะเลย หมายความว่า ถ้ามีโลภะก็แสดงว่ามือกุศลกรรมบถ ถ้ามีพยาบาทหรือมี โทสะก็แสดงว่ามีอกุศลกรรมบถไม...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: สรรพบาป คืออะไร
เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 11:01 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


เป็นตัณหาไลภะที่เป็นอกุศลมูล และโทสะที่เป็นอกุศลมูล และมิจฉาทิฏฐิ อันนี้ ท่านที่เรียกว่ากรรมเทมือนกัน แต่ตัดเป็นเจตสิกกรรม ส่วนเจตนากรรมนั้น จะเห็นว่า มีลักษณะเป็นเกตุ ๗ ประการ (สตฺต การณานิ) คำว่า เพตุ ๗ ประการ ก็คือ เพตุที่มีอยู่ในปาณาติบาตกีดี เหตุที่มีอยู่ใน มีสุณวาจากีดี เหตุที่มีอยู่ผรุสวาจาก็...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: สรรพบาป คืออะไร
เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 09:25 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


เจตนากรรม ๗ อิมานิ สตฺต การณานิ เหตุ(กรรม) ๗" ประการเหล่านี้ เจตนากมฺมํ เรียก ว่า เจตนากรรม โลภะกับอภิชฌาต่างกันอย่างไร ยา อภิชุฌา อภิชณาไดมีอยู่ อยำ โลโภ อกุสลมูลํ. (อภิชุณา แปลว่า ความ เพ่งเล็ง ความอยากความต้องการสิ่งของของผู้อื่น โลภะกับอภิชณา คือ ความ ต้องการเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันบ้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: สรรพบาป คืออะไร
เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 07:01 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


เจตนากรรมกับเจตสิกกรรม ตานิ เทฺว กมฺมานิ เจตนา เจตสิกญฺจ กรรม ๒ คือ เจตนากรรม และ เจตสิกกรรม เจตนากรรม หมายถึง กายกรรม และวจีกรรม ส่วน เจตสิกกรรม หมายถึง มโนกรรม ตตฺถ โย จ ปาณาติปาโต ยา จ ปีสุณา วาจา ยา จ ผรุสา วาจา, อิทํ โทสสมุฎฺฐานํ. โย จ ปาณาติปาโต การทำปาณาติบาต ก็ดี ยา จ ปีสุณา วาจา การพูดสาอเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สรรพปาป คืออะไร

 หัวข้อกระทู้: สรรพปาป คืออะไร
เมื่อ: 09 ส.ค. 2022, 06:10 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 190


สรรพฺบาปํ คืออะไร สพฺพปาปํ นาม ตีณิ ทุจฺจริตานิ :- กายทุจฺจริตํ วจีทุจฺจริตํ มโนทุจฺจริตํ, ตีณิ ทุจฺจริตานิ ทุจริด ๓ ประเภท สพฺพปาปํ นาม ชื่อว่า สพฺพปาป บาปทั้งหมด หมายถึง ทุจริต ๓ มี กายทุจริต วจีทุจริด มโนทุจริต ในบรรดาทุจริต ๓ นั้น สามารถจำแนกหรือกระจายออกเป็นอกุศลกรรมบถ ๑๐ (บาป ก็ดี ทุจริต ก็ดี ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: องค์ธรรมของโพธิปักขิยธรรม

เมื่อ: 08 ส.ค. 2022, 19:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 252


ฐานขององค์ธรรมแห่งโพธิปักขิยสังคหะ โพธิปักชียธรรม ๓๗ ประการ มีองค์ธรรมเพียง ๑๔ องค์ ดังได้กล่าวแล้วบ้างดัน บัดนี้จะแสดงฐานขององค์ธรรมทั้ง ๑๔ นั้น ฐาน แปลว่า ที่ตั้ง หรือ ตำแหน่ง จึงมีความหมายว่า องค์ธรรม ๑๔ องค์นี้ แต่ละองค์เป็นโพธิปักชียธรรม ๓๗ ประการนั้นได้ก็ตำแหน่ง หรือมีที่ตั้งกี่แห่ง คือเป็นได...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ผู้หวังให้ได้ปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: ผู้หวังให้ได้ปัญญา
เมื่อ: 08 ส.ค. 2022, 15:12 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2701


นิโรธความดับทุกข์ จะเริ่มการดับจากวิญญาณการรับรู้เป็นจุดแรก วิญญาณดับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น รูปขันธ์นามขันธ์ก็ดับไปด้วยกัน ไม่มีขันธ์ใดสัมผัสรับรู้ในสิ่งใดได้เลย วิญญาณดับจากการรู้ในเวทนา วิญญาณดับจากการรับรู้ในอารมณ์แห่งความสุข วิญญาณดับจากการรับรู้อารมณ์แห่งความทุกข์ วิญญาณดับจากการรับรู้อารมณ์ที...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อิทธิบาท ๔

 หัวข้อกระทู้: อิทธิบาท ๔
เมื่อ: 08 ส.ค. 2022, 10:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 265


โพธิปักขิยสังคหะกองที่ ๓ อิทธิบาท ๔ อิทฺธิยา ปาโทติ อิทฺธิปาโทฯ ธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงซึ่งความสัมฤทธิผลนั้น อิทธิบาท คำว่า สัมฤทธิผล ในที่นี้หมายถึง ความสำเร็จ ถือ บรรลุถึงกุศล ฌานจิตและ มัคคจิต ฉนฺโท เอว อิทฺธิปาโทติ ฉนฺทิทฺธิปาโท ฯ ฉันทะเป็นเหตุให้ถึงสัมฤทธิผล ได้ชื่อว่า ฉันทิทธิบาท วิริโย เอว อิทฺ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สัมมัปปธาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมัปปธาน ๔
เมื่อ: 08 ส.ค. 2022, 07:37 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 244


นับว่าเป็นสติปัฏฐานใด้งกล่าวแล้วตอนแสดงองค์ธรรมของสติปัฏฐานนั้น เมี่อเป็นเช่นนี้ วิริยะที่ในมหากุสลญาณวิปปยุตตจิต ๔ อันเกิดขึ้นในขณะเจริญสติบัฏฐาน ก็ควรนับเป็น สัมมัปปธานได้โดยทำนองเดียวกัน ส่วนที่จะบังเกิดผลเพียงใดหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต่างหาก จ. วิริยเจตสิกที่ในมหาวิบากจิต ๘ เป็นสัมมัปปธา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สัมมัปปธาน ๔

 หัวข้อกระทู้: Re: สัมมัปปธาน ๔
เมื่อ: 08 ส.ค. 2022, 07:14 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 244


องค์ธรรมของสัมมัปปธาน องค์ธรรมของสัมมัปปธานทั้ง ๔ นี้ได้แก่ วิริยเจตสิก ตามสัมปโยดนัย วิริยเจตสิกประกอบกับจิตได้ ๗๓ หรือ ๑๐๕ ดวง (เวันอวีริยจิต ๑๖) แต่วิริยเจตสิกที่เป็นสัมมัปปธานได้ เฉพาะที่ประกอบกับกุสลญาณสัมปยุตตจิต ๑๗ เท่านั้น คือ มหากุสลญาณสัมปยุตตจิต ๔. มหัคคตกุสล ๙ มัคคจิต ๔ ส่วน วิริยเจตสิก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สัมมัปปธาน ๔

 หัวข้อกระทู้: สัมมัปปธาน ๔
เมื่อ: 08 ส.ค. 2022, 06:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 244


โพธิปักขิยสังคหะกองที่ ๒ สัมมัปปธาน ๔ สมฺมา ปทหนฺติ เอตนาติ สมฺมปฺปธานานิ ฯ ธรรมที่เป็นความเพียรพยายาม กระทำโดยชอบนั้น ชื่อว่า สัมมัปปธาน สัมมัปปธาน กล่าวโดยความหมายที่ง่ายแก่การจดจำก็ว่า ตั้งหน้าทำชอบ คือ เพียรพยายามกระทำการงานที่ชอบธรรม ความเพียรพยายามทำชอบที่จะจัดว่าถึงสัมมัปปธานนั้น ต้องประกอบด...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 495 [ พบ 7411 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร