วันเวลาปัจจุบัน 28 ต.ค. 2020, 04:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.ย. 2009, 17:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b42: งานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ
เทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
:b42:

เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่

๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


โ ด ย

วัดบวรนิเวศวิหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก
สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ


:b42: ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) ทรงเป็นพระมหาเถระผู้มีบทบาท
และผลงานสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
รวมไปถึงในต่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การเผยแผ่ และการปฏิบัติ

ผลงานของพระองค์เป็นที่ปรากฏทั้งในรูปของศาสนกิจ
พระนิพนธ์ พระโอวาท บทอบรมกรรมฐาน
และพระจริยาวัตรดังเป็นที่ทราบกันทั่วไป
นับว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงมีบทบาท

และผลงานที่โดดเด่นเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประชาชน
และชาติบ้านเมืองพระองค์หนึ่ง ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
ควรที่มหาชนจะได้ศึกษาและสืบสานบทบาท
และผลงานของพระองค์ในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางและต่อเนื่องสืบไป

ฉะนั้น ในวโรกาสอันเป็นมงคลที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเจริญพระชันษา ๙๖ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้
เห็นสมควรจัดการประชุมเชิงวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช


และเป็นโอกาสให้นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมพบปะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา ในหลากหลายมุมมอง

ทั้งนี้ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาล
และเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งสร้างความสมัครสมานร่วมมือของชาวพุทธทุกหมู่เหล่า


:b42: วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาล

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะและประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนา
ระหว่างนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

๓. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การดำเนินงานจัดการประชุม โดยแบ่งเป็น ๓ ภาคคือ

:b47: ๑. ภาคการประชุมนานาชาติ ภาคภาษาบาลี

เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ เป็นการบรรยายและอภิปรายเป็นภาษาบาลี
โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

:b47: ๒. ภาคการประชุมนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ

เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ เป็นการบรรยายและอภิปราย
โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

:b47: ๓. ภาคการประชุมพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย

เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่
การประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติ
โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

:b42: เ ป้ า ห ม า ย ผู้ ร่ ว ม ง า น

จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน

๑. พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระนักศึกษาสำนักเรียนบาลีต่าง ๆ
ผู้สนใจในภาษาบาลี พระพุทธศาสนา และสมเด็จพระสังฆราช

๒. นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์)

๓. พระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป

๔. นักวิชาการและผู้สนใจชาวต่างประเทศ

๕. ผู้สื่อข่าว

:b42: ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ดำ เ นิ น ง า น

ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

:b47: วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประชุมนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาบาลี

:b47: วันที่ ๒-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประชุม เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาไทย
พระพุทธศาสนาวิชาการเทิดพระเกียรติ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

:b47: วันที่ ๒-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประชุม เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนาวิชาการเทิดพระเกียรติ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

:b42: ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ

:b42: ส ถ า น ที่ ดำ เ นิ น ก า ร

ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, อาคาร สว ธรรมนิเวศ, องค์การ พ.ส.ล.

:b42: ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ

๑. กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของภาษาบาลีในการจรรโลงพระพุทธศาสนา
และส่งเสริมให้สร้างวรรณกรรมทางภาษาบาลีใหม่ ๆ

๒. ทำให้พระบุคคลิกภาพในหลายๆ ด้านของ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและนานาชาติ

๓. ทำให้เข้าใจทิศทางของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและสู่ศตวรรษใหม่

:b42: ง บ ป ร ะ ม า ณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

๑. ค่าจัดห้องประชุม พร้อมเครื่องเสียงและการบันทึกทั้งภาพนิ่ง
ภาพวีดิทัศน์ ตลอดงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าเดินทาง รางวัล อาหาร ที่พักของแขกรับเชิญจากต่างประเทศไม่เกิน ๒๕ คน
รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเอกสาร ค่าเช่ารถ ฯลฯ) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(มีต่อ)


แก้ไขล่าสุดโดย webmaster เมื่อ 12 ต.ค. 2009, 22:33, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.ย. 2009, 18:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ (ภาคภาษาบาลี)
ณ อาคาร สว ธรรมนิเวศ ชั้น ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร
:b42:

:b44: วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

(การประชุมนานาชาติในครั้งนี้ จะใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการนำเสนอทั้งหมด
ซึ่งจะเป็นการใช้ภาษาบาลีเป็นภาษากลางในการสัมมนานานาชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย)


~ เ ว ล า

:b47: ภาคเช้า


๐๗.๓๐ น.

ลงทะเบียน ที่ชั้น ๑ อาคาร สว.ธรรมนิเวศ

๐๘.๐๐ น.

ประธานเปิดงาน (นายกรัฐมนตรี) เดินทางถึงห้องประชุม

ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติฯ
(เป็นภาษาอังกฤษ)

รับชมวีดีทัศน์พระประวัติและพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เป็นภาษาบาลี)

๐๘.๓๐ น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับสัมมนาโดย สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส

สวดสังฆราชสถุติคาถา พร้อมกันทั้งหมด

๐๙.๐๐ น.

ปาฐกถานำเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ (เป็นภาษาบาลี)

โดยศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพรหมโมลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส

พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
ศาสตราจารย์ พระกุมารภิวังสะ

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ITMBU
ศาสตราจารย์ ริจชาร์ด กอมบริดจ์

อดีตประธานสมาคมบาลีปกรณ์ สหราชอาณาจักร และผู้ก่อตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาออกซ์ฟอร์ด

แนะนำองค์ปาฐก โดย : พระ ดร.คำหมาย ธมฺมสามี มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

๑๑.๐๐ น.

พักฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

:b47: ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ หัวข้อย่อย “พระเกียรติคุณ”

ผู้ร่วมอภิปราย

๑.พระธรรมคุปตะ วัดพุทธชนะ ประเทศเนปาล

๒.ศาสตราจารย์สุมนาปาละ จากประเทศศรีลังกา

๓.พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร วัดท่ามะโอ ลำปาง

๔.พระ ดร.คำหมาย ธมฺมสามี มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

๕.ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

๑๔.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ หัวข้อย่อย “การพระศาสนา”

ผู้ร่วมอภิปราย

๑. พระสีลขันธะ ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ประเทศเมียนมาร์

๒. พระ ดร.ปเตกามะ ญาณารามะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลี ประเทศสิงคโปร์

๓. ดร.รบินทร์ ปันถ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย

๔. พระมหาสมปอง มุทิโต วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฎิ์

๕. ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ รองคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินการอภิปราย พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร

๑๕.๐๐ น.

พักดื่มน้ำชากาแฟ อาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ หัวข้อย่อย “คันถธุระ”

ผู้ร่วมอภิปราย

๑. พระเกตุ มหาวิทยาลัยปริยัติศาสนาแห่งชาติ ประเทศเมียนมาร์

๒. ศาสตราจารย์ มเหศวร์ ดิโอกาละ คณบดีภาควิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยปูเนร์

๓. พระมิริสวัตเถ วิมลญาณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธสาวก ประเทศศรีลังกา

๔. พระมหาประนอม ธมฺมลงฺกาโร วัดจากแดง

๕. ดร.โกวิทย์ พิมพ์พวง อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย : ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

๑๗.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ หัวข้อย่อย “วิปัสสนาธุระ”

ผู้ร่วมอภิปราย

๑. พระนวิญาณะ อริยธัมมะมหาเถระ มหากัมมัฏฐานาจารย์ฝ่ายรามัญนิกาย
ประเทศศรีลังกา

๒. พระโคนาเตนิเย ปัญญารัตนเถระ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี
ประเทศศรีลังกา

๓. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๔. รศ.จำนง คันธิก อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๕. ดร.เจนี่ เควก อาจารย์วิทยาลัยพระพุทธศาสนาและบาลี ประเทศสิงคโปร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย : พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ

(มีต่อ)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 24 ก.ย. 2009, 18:45, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.ย. 2009, 18:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b42: การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ณ ห้องประชุมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
:b42:

วันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


:b44: วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

:b47: ภาคเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ หัวข้อย่อย “วรรณกรรม”

ผู้ร่วมอภิปราย


๑. ศาสตราจารย์ กาลมังโกดาร์ สุมนปาละ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตศึกษา
ภาษาบาลีและพุทธศาสน์ ประเทศศรีลังกา

๒. ศาสตราจารย์ ธัตผเล อาจารย์มหาวิทยาลัยปูเนร์ ประเทศอินเดีย

๓. มิสเตอร์อูวิน อาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์ ประเทศเมียนมาร์

๔.พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ วัดชนะสงคราม

๕. พระมหาธนิต วัดชนะสงคราม

ผู้ดำเนินการอภิปราย : พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย

๑๐.๐๐ น.

อภิปรายเรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ หัวข้อย่อย “พัฒนาการพุทธศาสนา”

ผู้ร่วมอภิปราย

๑. เจฟฟ์ แบมฟอร์ด ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

๒. พระญาณสมิลังการะ มหาวิทยาลัยเกลาเนีย ประเทศศรีลังกา

๓. พระเทวินดา มหาวิทยาลัยบาลีและพุทธศาสนา ประเทศศรีลังกา

๔. พระมหาจรูญ วัดนรนารถสุนทริการาม

๕. อาจารย์วัฒนา พึ่งชื่น หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดำเนินการอภิปราย : พระ ดร.คำหมาย ธมฺมสามี

พระพรหมมุนี ประธานคณะอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวปิดประชุม (ภาษาบาลี)

๑๑.๐๐ น.

พักฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

:b47: ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น.

ปาฐกถานำในหัวข้อ พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ (ภาษาไทย) โดย พระเทพปริยัติวิมล

๑๓.๑๕ น.

แสดงทัศนะในหัวข้อ พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)

ดำเนินรายการโดย พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย และจอมขวัญ หลาวเพ็ชร
พระ ดร.อชิน ญาณิสสระ
ศาสตราจารย์ เจฟฟรี่ แบมฟอร์ด
พระเทพดิลก
พระปัญญาวราภรณ์

๑๕.๐๐ น.

พักดื่มน้ำชากาแฟ อาหารว่าง

๑๕.๓๐ น.

เสวนาเรื่อง ชีวิตงาน ชีวิตธรรมสมเด็จพระสังฆราช

ดำเนินรายการโดย : ดร.อริสรา กำธรเจริญ

โดย

๑. พระเทพญาณวิสิษฏ์ ๒. พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย

๓. พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย ๔. นายประมวล รุจนเสรี

:b44: วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

:b47: ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น.

เสวนาเรื่อง มารู้จักสมเด็จพระสังฆราชผ่านพระนิพนธ์

ดำเนินรายการโดย : คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

โดย

๑. นายประมวล รุจนเสรี ๒. พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

๓. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา ๔. “ดังตฤณ” คุณศรันย์ ไมตรีเวช

๑๕.๓๐ น.

พักดื่มน้ำชากาแฟ อาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.

เสวนาเรื่อง สมเด็จพระสังฆราชกับงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

ดำเนินรายการโดย : เพชรี พรหมช่วย/สมฤทธิ์ ลือชัย

โดย

๑. พระสาสนโสภณ ๒. พระธรรมเจติยาจารย์

๓. พระวิธูรธรรมาภรณ์ ๔. พระศรีญาณโสภณ

๑๘.๐๐ น.

พระเทพดิลก กล่าวปิดการสัมมนา และสวดมนต์ถวายพระกุศล

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
http://www.mbu.ac.th)


แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 28 ก.ย. 2009, 07:29, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 ก.ย. 2009, 20:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3985

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

สาธุครับ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร