วันเวลาปัจจุบัน 20 ม.ค. 2022, 12:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 เม.ย. 2010, 11:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ


สิ่งที่เป็นมงคล ( มงคล ๓๘ )

อ.ประณีต ก้องสมุทรสารบัญ

เรื่อง
๑. คำนำ
๒. สิ่งที่เป็นมงคล ( มงคล ๓๘ )
๓. มงคล ๓๘
๔. ขยายความมงคล ๓๘
๑. การไม่คบคนพาล
๒. การคบบัณฑิต
๓. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
๔. การอยู่ในประเทศที่สมควร
๕. การได้กระทำบุญไว้ในปางก่อน
๖. การตั้งตนไว้ชอบ
๗. การสดับตรับฟังมาก
๘. การศึกษาศิลปะ
๙. วินัยที่ศึกษาดีแล้ว
๑๐. วาจาสุภาษิต
๑๑. การบำรุงมารดา
๑๒. การบำรุงบิดา
๑๓. การสงเคราะห์บุตรและภรรยา
๑๔. การงานไม่คั่งค้างอากูล
๑๕. ทาน การให้
๑๖. การประพฤติธรรม
๑๗. การสงเคราะห์ญาติ
๑๘. การงานที่ไม่มีโทษ
๑๙. การงดเว้นจากบาป
๒๐. การสำรวมจากน้ำเมา
๒๑. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
๒๒. ความเคารพ
๒๓. การอ่อนน้อมถ่อมตน
๒๔. ความสันโดษ
๒๕. ความกตัญญู
๒๖. การฟังธรรมตามกาล
๒๗. ความอดทน
๒๘. ความเป็นผู้ว่าง่าย
๒๙. การเห็นสมณะ
๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล
๓๑. ความเพียรเผากิเลส
๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. การเห็นอริยสัจ
๓๔. การทำนิพพานให้แจ้ง
๓๕. จิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว
๓๖. ความไม่เศร้าโศก
๓๗. จิตที่ปราศจากธุลี คือกิเลส
๓๘. จิตที่เกษมจากโยคะ


นุษย์เราไม่ว่าหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ ยากจนหรือมั่งมี
ล้วนแต่ต้องการสิ่งที่ดีงาม เป็นมงคลแก่ชีวิตของตนทั้งสิ้น
แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ามงคลคืออะไร และอะไรที่เป็นมงคล


นานมาแล้วในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติบังเกิดขึ้น
ได้มีการถกเถียงกันในชมพูทวีปว่าอะไรเป็นมงคล
ต่างคนต่างก็แสดงสิ่งที่เป็นมงคลตามความเห็นของตน
แต่ไม่อาจตกลงกันได้ว่า อะไรแน่เป็นมงคล
การถกเถียงกันมิได้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เท่านั้น
หากได้ลุกลามไปถึงพวกเทวดาและพรหม ในสรวงสวรรค์ด้วย
ถึงกระนั้นก็ยังหาข้อยุติไม่ได้จวบจนเวลาล่วงไป ๑๒ ปี
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเรา
พระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พวกเทวดาในดาวดึงส์เทวโลกจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราช
(คือพระอินทร์) ผู้เป็นพระราชาในภพดาวดึงส์ทูลถามถึงมงคล
ท้าวสักกะตรัสถามว่า ท่านทั้งหลายได้ทูลถามเรื่องนี้กับ
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือยัง เมื่อทรงทราบว่ายัง
จึงได้ทรงตำหนิว่าพวกท่านได้ล่วงเลย
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสดงมงคลแล้วกลับมาถามเรา
เป็นเหมือนทิ้งไฟเสีย แล้วมาถือเอาไฟที่ก้นหิ้งห้อย
ตรัสแล้วชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวัน
ใกล้กรุงสาวัตถีในแคว้นโกศล ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควร
ท้าวสักกะทรงมอบหมายให้เทวดาองค์หนึ่งเป็นผู้ทูลถามเรื่องนี้


ในเวลานั้นเทพเจ้าในหมื่นจักรวาล เนรมิตกายให้ละเอียดมาแออัดประชุมกัน
เพื่อมงคลปัญหาในที่นั้นด้วย จนพระเชตวันสว่างไสวไปทั่ว
ด้วยรัศมีกายของเทวดาเหล่านั้น ถึงกระนั้นก็มิอาจบดบังพระรัศมี
ซึ่งเปล่งออกจากพระกายของพระพุทธเจ้าได้
เทวดาองค์ที่ได้รับมอบหมายให้ทูลถามมงคลปัญหากะพระพุทธเจ้า
ได้ทูลถามปัญหากะพระพุทธเจ้าว่า
"เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากหวังอยู่ซึ่งความสวัสดี
ได้พากันคิดสิ่งที่เป็นมงคล (แต่ไม่อาจคิดได้)
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกอุดมมงคล"พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้ทราบว่า มงคลมีอยู่ ๓๘ มงคล
ด้วยพระคาถา ๑๐ คาถาใน มงคลสูตร๑
ตามลำดับดังนี้


๑.พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ข้อ ๕-๖


คาถาที่ ๑. มี ๓ มงคลคือ
๑. อเสวนา จ พาลานํ การไม่คบคนพาล
๒. ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การคบบัณฑิต (คือ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย)
๓. ปูชา จ ปูชนียานํ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

คาถาที่ ๒. มี ๓ มงคลคือ
๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ การอยู่ในประเทศ(ถิ่น)ที่สมควร
๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา การได้กระทำบุญไว้แล้วในปางก่อน
๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ การตั้งตนไว้ชอบ

คาถาที่ ๓. มี ๔ มงคลคือ
๗. พาหุสจฺจญฺจ การสดับตรับฟังมาก
๘. สิปฺปญฺจ การศึกษาศิลปะ
๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต วินัยที่ศึกษาดีแล้ว
๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาษิต

คาถาที่ ๔. มี ๔ มงคลคือ
๑๑. มาตาอุปฏฺฐานํ การบำรุงมารดา
๑๒. ปิตุอุปฏฺฐานํ การบำรุงบิดา
๑๓. ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห การสงเคราะห์บุตรและภรรยา
๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไม่อากูลคั่งค้าง

คาถาที่ ๕. มี ๔ มงคลคือ
๑๕. ทานญฺจ ทาน การให้
๑๖. ธมฺมจริยา การประพฤติธรรม
๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห การสงเคราะห์ญาติ
๑๘. อนวขฺขานิ กมฺมานิ การกระทำการงานที่ไม่มีโทษ

คาถาที่ ๖. มี ๓ มงคลคือ
๑๙. อารตี วีรตี ปาปา การงดการเว้นจากบาป
๒๐. มฺชชปานา จ สญฺญโม การสำรวมจากน้ำเมา
๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

คาถาที่ ๗. มี ๕ มงคลคือ
๒๒. คารโว จ ความเคารพ
๒๓. นิวาโต จ การอ่อนน้อมถ่อมตน
๒๔. สนฺตุฏฺฐี จ ความสันโดษ
๒๕. กตญฺญุตา ความกตัญญูรู้คุณ
๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมตามกาล

คาถาที่ ๘. มี ๔ มงคลคือ
๒๗. ขนฺตี จ ความอดทน
๒๘. โสวจสฺสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย
๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะ
๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา การสนทนาธรรมตามกาล

คาถาที่ ๙. มี ๔ มงคลคือ
๓๑. ตโป จ ความเพียรเผากิเลส
๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ การประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. อริยสจฺจานทสฺสนํ การเห็นอริยสัจ
๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ การทำนิพพานให้แจ้ง

คาถาที่ ๑๐. มี ๔ มงคลคือ
๓๕. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
จิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว
๓๖. อโสกํ ความไม่เศร้าโศก
๓๗. วิรชํ จิตที่ปราศจากธุลี คือกิเลส
๓๘. เขมํ จิตที่ถึงความเกษมจากโยคะ


พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมงคล ๓๘ ด้วยพระคาถา ๑๐ คาถาเหล่านี้แล้ว
ได้ทรงแสดงอานิสงส์ของมงคลไว้ในคาถาสุดท้าย ( คือคาถาที่ ๑๑ )
ว่า "เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลทั้งหลายดังนี้แล้ว
เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน
ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น"


:b48: อ่านหนังสือออนไลน์ :b48:

http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

:b48: :b8: :b48:


แก้ไขล่าสุดโดย ลูกโป่ง เมื่อ 05 เม.ย. 2010, 11:30, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร