วันเวลาปัจจุบัน 21 ก.ค. 2024, 23:48  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 80 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 เม.ย. 2013, 11:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ได้รวบรวมมาจากพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้รจนาไว้ เป็นบางส่วน
ถ้าท่านต้องการศึกษารายละเอียดโปรดได้ไปศึกษาในชั้นเรียนเถิด


พระธาตุกถา

สังคะโห อะสังคโหฯ สังคะหิเตนะ อะสังคหิตัง. อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง.
สังคะหิเตนะ สังคหิตัง. อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตังฯ
สัมปปะโยโค วิปปะโยโคฯ สัมปปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง.
วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง อสังคะหิตัง ฯ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 เม.ย. 2013, 11:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


วิปัสสะนาภูมิปาฐะ


ปัญจักขันธา ฯ
รูปักขันโธ. เวทนากขันโธ. สัญญากขันโธ. สังขารักขันโธ. วิญญาณักขันโธ.
ทวาทะสายตะนานิฯ
จักขวายะตะนัง. รูปายะตะนัง. โสตายะตะนัง. สัทธายะตะนัง. ฆานายะตะนัง. คันธายะตะนัง.
ชิวหายตะนัง. ระสายะนะนัง. กายายะตะนัง. โผฏฐัพพายะตะนัง. มะนายะตะนัง. ธัมมายะตะนัง.
อัฏฐาระสะ ธาตุโยฯ
จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ.
โสตะธาตุ สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ.
ฆานะธาตุ คันธะธาตุ ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ.
กายะธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ.
มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ
พาวีสะตินทริยานิฯ
จักขุนทริยัง โสตินทริยัง ฆานินทริยัง ชิวหินทริยัง กายินทริยัง
มะนินทริยัง อิตถินทริยัง ปุริสินทริยัง ชีวิตินทริยัง สุขินทริยัง
ทุกขินทริยัง โสมะนัสสินทริยัง โทมนัสสินทริยัง อุเปกขินทริยัง สัทธินทริยัง
วิริยินทริยัง สะตินทริยัง สะมาธินทริยัง ปัญญินทริยัง
อะนัญญะตัญญัสสสามีตินทริยัง อัญญินทริยัง อัญญาตาวินทริยังฯ
จัตตารี อะริยะสัจจานิฯ
ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
ทุกขะนิโรโธะคามินีปะฏิปะทา อะริยะสัจจังฯ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 เม.ย. 2013, 18:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ปฐมนยมาติกา คือ สังคะโห อสังคะโห
สังคะโห = ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
............. ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้
อะสังคะโห=ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร ?
............. ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้

ทุติยนยมาติกา คือ สังคะหิเตน อสังคะหิตัง
สังคะหิเตนะ = รูป ๒๗ (เว้นจักขายตะนะ)เป็นต้น ที่จักขายตนะ เป็นต้น นับสงเคราะห์โดยขันธ์ได้
อะสังคหิตัง. = แต่นับสงเคราะห์โดยอายตนะ ธาตุ ไม่ได้นั้น
อะสังคะหิตัง = ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
.................ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้
อีกนัยหนึ่ง
สังคะหิเตนะ = ฉวิญญาณธาตุ (เว้นจักขุวิญญาณธาตุ) เป็นต้น ที่จักขุวิญญาณธาตุเป็นต้น นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ได้
อสังคหิตัง. = แต่นับสงเคราะห์โดยธาตุ ไม่ได้นั้น
อะสังคะหิตัง = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร?
.................นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้ เท่านี้

หมายเหตุ...ในทุติยมาติกานี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยเอกเสสนัย หมายความว่า เป็นการแสดงโดยลบเอาบทที่เหมือนกันออกเสียบทหนึ่ง ให้เหลือไว้แต่เพียงบทเดียว เพราะถ้าหากว่า พระองค์ทรงแสดงศัพท์ให้บริบูรณ์ตรงกับเนื้อความแล้ว จะต้องแสดงดังนี้คือ สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ ฉะนั้นเมื่อเวลาแสดงออกเป็นเนื้อความแล้วจะต้องแสดงเนื้อความของบทที่ลบออกไปแล้วนั้นด้วยและในนยมาติกาอื่นๆ ที่มีลักษณะแห่งการเป็นไปทำนองเดียวกันนี้ ก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายทราบดังนี้ด้วย

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 เม.ย. 2013, 07:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ตติบนยมาติกา คือ อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ
อสงฺคหิเตน = สัญญา สังขาร สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นต้น ที่เวทนาขันธ์เป็นต้น นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ ไม่ได้
สงฺคหิตํ = แต่นับสงเคราะห์โดย อายตนะ ธาตุ ได้นั้น
สงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
.............แต่นับสงเคราะห์โดย อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้

จตุตถนยมาติกา คือ สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ
สงฺคหิเตน = สังขารขันธ์ ๔๙ (เว้นสมุทยสัจจะ) เป็นต้น ที่สมุทยสัจจะเป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้
สงฺคหิตํ = สมุทยสัจจะเป็นต้น ที่สังขารขันธ์ ๔๙ (เว้นสมุทยสัจจะ) เป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้นั้น
สงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตะ ธาตุ ได้เท่าไร?
............ นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้

ปัญจนยมาติกา คือ อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ
อสงฺคหิเตน = วิญญาณขันธ์ เป็นต้น ที่รูปขันธ์เป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้
สงฺคหิตํ = รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพานเป็นต้น ที่วิญญาณขันธ์ เป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้นั้น
อสงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร?
............... นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 เม.ย. 2013, 07:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ฉัฏฐนยมาติกา คือ สมฺปโยโค วิปฺปโยโค
สมฺปโยโค = ที่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
...............ที่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
วิปฺปโยโค = ที่ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
.................ที่ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

สัตตมนยมาติกา คือ สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ
สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นวิปปยุตต์ กับ สัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

อัฏฐมนยมาติกา คือ วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ
วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นสัมปยุตต์ กับ วิปปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

นวมนยมาติกา คือ สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ
สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นสัมปยุตต์ กับ สัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
สมฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

ทสมนยมาติกา คือ วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ
วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นวิปปยุตต์ กับ วิปฺปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 เม.ย. 2013, 08:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


เอกาทสนยมาติกา คือ สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ วิปฺปยุตฺตํ
สงฺคหิเตน = ธรรมที่สงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้
สมฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
.................ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

ทฺวาทสมนยมาติกา คือ สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ
สมฺปยุตฺเตน = ธรรมที่เป็น สัมปยุตต์
สงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
อสงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร ?
................นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้ ?

เตรสมนยมาติกา คือ อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ วิปฺปยุตฺตํ
อสงฺคหิเตน = ธรรมที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้
สมฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ประกอบ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
................ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่านี้ ?

จุทฺทสมนยมาติกา คือ วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ
วิปฺปยุตฺเตน = ธรรมที่เป็นวิปปยุตต์
สงฺคหิตํตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
อสงฺคหิตํตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร ?
................ นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้ ?

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 เม.ย. 2013, 07:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ปัญจักขันธา ฯ คือ
รูปขันธ์. เวทนากขันธ์. สัญญาขันธ์. สังขารักขันธ์. วิญญาณขันธ์.

ในบรรดาขันธ์ ๕ นี้ รูป ๒๘ ชื่อว่ารูปขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์

อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐
(จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ.) ธัมมายตนะ ๑

ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
(จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.) ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ มนายนะ ๑ วิญญาณ ธาตุ ๗

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 เม.ย. 2013, 08:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


เวทนาเจตสิกชื่อว่าเวทนาขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

เวทนาขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑


นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. สัญญาขันธ์. สังขารขันธ์. วิญญาณขันธ์

อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ.

ธาตุ ๑๗ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
จักขุวิญญาณะธาตุ. โสตะวิญญาณะธาตุ. ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาวิญญาณะธาตุ. กายะวิญญาณะธาตุ. มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ)

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 เม.ย. 2013, 05:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


สัญญาเจตสิกชื่อว่าสัญญาขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

สัญญาขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. เวทนาขันธ์. สังขารขันธ์. วิญญาณขันธ์)

(อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ. )

(ธาตุ ๑๗ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
จักขุวิญญาณะธาตุ. โสตะวิญญาณะธาตุ. ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาวิญญาณะธาตุ. กายะวิญญาณะธาตุ. มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ)

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 เม.ย. 2013, 05:37 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


เจตสิก ๕๐ (เว้นเวทนา สัญญา) ชื่อว่าสังขารขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

สังขารขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. เวทนาขันธ์.สัญญาขันธ์. วิญญาณขันธ์)

(อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ.)

(ธาตุ ๑๗ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
จักขุวิญญาณะธาตุ. โสตะวิญญาณะธาตุ. ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาวิญญาณะธาตุ. กายะวิญญาณะธาตุ. มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ)

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 เม.ย. 2013, 05:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


จิต ๘๙ ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

วิญญาณขันธ์ ๑
มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. เวทนาขันธ์. สัญญาขันธ์. สังขารขันธ์.)

(อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. ธัมมายะตะนะ.)

(ธาตุ ๑๑ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
ธัมมธาตุ ๑ )

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 เม.ย. 2013, 14:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ทวาทะสายตะนานิ = อายตนะ ๑๒ คือ
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ. ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ.
ชิวหายตะนะ. ระสายะตะนะ. กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ. ธัมมายะตะนะ.

ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
จักขุปสาทชื่อว่าจักขายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
จักขายตนะ ๑
จักขุธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 เม.ย. 2013, 14:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
โสตปสาทชื่อว่าโสตายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
โสตายตนะ ๑
โสตธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 เม.ย. 2013, 18:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
ฆานปสาทชื่อว่าฆานายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
ฆานายตนะ ๑
ฆานธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 เม.ย. 2013, 18:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 8145


 ข้อมูลส่วนตัว


ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
ชิวหาปสาทชื่อว่าชิวหายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
ชิวหายตนะ ๑
ชิวหาธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 80 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร