วันเวลาปัจจุบัน 28 พ.ย. 2020, 00:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.พ. 2013, 12:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7330

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกท่าน “ปฏิบัติบูชา”
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา”


สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ นับเป็นวาระพิเศษครบ ๒,๖๐๐ ปี
แห่งการทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” ของพระพุทธเจ้า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงประทานพระโอวาท...
ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย น้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธเจ้า
พร้อมทั้งน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์
มาบริหารจัดการชีวิตของตนให้งดงาม
ด้วยการปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา


รูปภาพ
จากภาพ : พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”
โดยแสดงด้วยเครื่องหมายพระหัตถ์ที่นิ้ว (๔ นิ้วที่ยกขึ้น)


:b8: “วันมาฆบูชา” ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน ๔ ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “จาตุรงคสันนิบาต” เหตุการณ์อัศจรรย์ในวันมาฆบูชา ๔ ประการ ได้แก่

(๑) คืนนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือเดือน ๔ ในปีที่มีอธิกมาส [คือมีเดือน ๘ สองหน]

(๒) พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกันที่วัดพระเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเข้าพรรษาที่ ๒ หลักจากตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน (วัดพระเวฬุวัน เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ สร้างถวายให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์)

(๓) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ ผู้ทรงอภิญญา ๖ คือ หูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ แสดงฤทธิ์ได้ ล่วงรู้วาระจิตของผู้อื่น และทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไป

(๔) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็น “เอหิภิกขุ” ผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า


พระพุทธองค์ทรงเห็นปรากฏการณ์พิเศษนี้ จึงทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่ที่ประชุมสงฆ์ เนื้อหาของโอวาทปาติโมกข์ คนส่วนมากมักจดจำกันเพียง ๓ ข้อ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง, การทำความดีให้ถึงพร้อม, การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพราะโบราณไทยท่านบัญญัติให้เป็น “หัวใจ” หรือ “แก่น” ของพระพุทธศาสนา แต่ความจริงแล้ว โอวาทปาติโมกข์มีถึง ๑๓ หัวข้อ คือ

๑. ขันติ คือ ความอดกลั้น เป็นเครื่องเผากิเลสที่ยอดเยี่ยมที่สุด
๒. พระนิพพาน ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นยอด (เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต)
๓. ผู้ที่ฆ่าหรือทำร้ายคนอื่นอยู่ มิใช่บรรพชิต
๔. ผู้เบียดเบียนคนอื่นอยู่ มิใช่สมณะ
๕. ไม่ทำบาปทั้งปวง
๖. ทำความดีให้ถึงพร้อม
๗. ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส
๘. ไม่ว่าร้ายคนอื่น
๙. ไม่เบียดเบียนคนอื่น
๑๐. เคร่งครัดในระเบียบข้อบังคับ
๑๑. อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด
๑๒. รู้จักประมาณในอาหารการกิน
๑๓. ฝึกจิตให้มีสมาธิขั้นสูง


พระโอวาทนี้จะเรียกว่า เป็นการปัจฉิมนิเทศแก่คณะธรรมทูตชุดแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจำนวน ๖๐ รูป (พระปัญจวัคคีย์ ๕ รูป + พระยสะและสหายพระยสะ ๕๕ รูป) ที่ส่งไปเผยแผ่ครั้งแรก และเป็นปฐมนิเทศแก่คณะธรรมทูตชุดที่สองที่จะส่งต่อไปก็ได้ เนื้อหาสามารถสรุปลงได้ ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. เน้นถึง อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน (ข้อ ๒)

๒. พูดถึง หลักการทั่วไปของพระพุทธศาสนา คือ ไม่ทำบาปทั้งปวง, ทำความดีให้ถึงพร้อม, ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส (ข้อ ๕, ๖, ๗)

๓. พูดถึง วิธีการเผยแผ่ คือ ให้ใช้ขันติ รู้จักประสานประโยชน์ ไม่ว่าร้ายเขา ไม่เบียดเบียนเขา (ข้อ ๑, ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐)

๔. พูดถึง คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ จะต้องเป็นคนเคร่งครัดในพระวินัย คือ มีศีล, มีความประพฤติดีงาม, อยู่เรียบง่าย, ชอบที่สงบสงัด, ไม่เห็นแก่กิน และฝึกจิตจนได้สมาธิขั้นสูง (ข้อ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓)

อย่างไรก็ตาม ถึงโอวาทปาติโมกข์จะมีมากถึง ๑๓ ข้อ แต่หลักการทั่วไปมีเพียง ๓ ข้อ (คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง, การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส) ก็ครอบคลุมเนื้อหาและเป็น “หัวใจ” หรือแก่นของพระพุทธศาสนาแล้ว เพราะพระอรรถกถาจารย์ (อาจารย์ผู้อธิบายพระไตรปิฎก) กล่าวว่า การไม่ทำบาปทั้งปวงนั้น หมายเอา ศีล, การทำความดีให้ถึงพร้อมนั้น หมายเอา สมาธิ, การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้น หมายเอา ปัญญา...ศีล สมาธิ และปัญญา ก็คือ ไตรสิกขา (หลักแห่งการฝึกฝนอบรม ๓ ประการ) อันเป็นสรุปความแห่งอริยมรรค มีองค์แปด นั้นเอง

และที่เราชาวพุทธควรจดจำไว้ก็คือ ในตอนกลางวันของ “วันมาฆบูชา” นั้น เป็นวันบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านผู้นั้นก็คือ “พระอุปติสสะ” ซึ่งต่อมาเพื่อนพระภิกษุด้วยกันเรียกขานในนามว่า “พระสารีบุตร” หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา “เวทนาปริคคหสูตร” พระสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนา ขณะนั่งเบื้องหลังถวายงานพัดพระพุทธองค์อยู่ สถานที่ซึ่งพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสาสวะโดยสิ้นเชิง หลังจากท่านอุปสมบทได้ ๑๕ วัน คือ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ผู้ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ของกองทัพธรรม ก็คือ “พระสารีบุตร” ซึ่งเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ถือได้ว่า “พระธรรมเสนาบดี” ได้บังเกิดขึ้น ดุจขุนพลแก้วบังเกิดแล้วแก่พระเจ้าจักรพรรดิ โดยท่านจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการรับสนองนโยบายภารกิจนี้โดยตรง พระพุทธองค์จึงทรงทำการประชุมมหาสาวกสันนิบาต (การประชุมใหญ่ของพระสงฆ์สาวก) ทันทีในวันเดียวกันนั้นเอง โดยมิได้นัดหมายล่วงหน้า เพราะทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพธรรมจะต้องเร่งรุดขยายให้ได้กว้างไกลที่สุด ฉะนั้น จำต้องมีทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้ทรงประทาน “โอวาทปาติโมกข์” (คำสอนที่เป็นหัวใจหรือแก่นของพระพุทธศาสนา) เพื่อไว้ใช้เป็นแม่บทในการประกาศพระศาสนา


นอกจากนี้แล้ว ในวันดังกล่าวนี้ยังเป็นวันคล้ายวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้า “ทรงปลงอายุสังขาร” เป็นครั้งสุดท้าย กล่าวคือ ในพรรษาที่ ๔๕ พรรษาสุดท้ายแห่งการดำเนินพุทธกิจ พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่บ้านเวฬุวคาม แขวงเมืองไพศาลี (เมืองไวสาลี ในปัจจุบัน) แคว้นวัชชี ในระหว่างพรรษานี้พระพุทธองค์ทรงประชวรอย่างหนัก มีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง ครั้นถึงวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญเดือน ๓ ปีจอ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขาร โดยตั้งพระทัยว่า “นับแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือน วันเพ็ญในกลางเดือนหก (วิสาขะ) ปีจอ ตถาคตจักดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา” การปลงอายุสังขารจึงมีความหมายในภาษาสามัญว่า การกำหนดวันตายไว้ล่วงหน้านั่นเอง การปลงอายุสังขารนี้มีขึ้น ณ ร่มไม้แห่งหนึ่งในปาวาลเจดีย์ บ้านเวฬุวคาม แขวงเมืองไพศาลี (เมืองไวสาลี ในปัจจุบัน) เวลากลางวัน

:b39: * * * * * * * * * * * * * * * * :b39:

:b50: :b50: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45501

:b50: :b50: โอวาทปาฏิโมกข์ (อาจารย์วศิน อินทสระ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20317

:b50: :b50: “ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร)” ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ
สถานที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันมาฆบูชา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=41350

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 12 ก.พ. 2013, 12:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7330

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑-วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม


เวลา ๐๗.๐๐ น.
- คณะสงฆ์ คณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน
ณ บริเวณลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

เวลา ๐๗.๓๐ น.
- พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาค ๑๕
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม เดินทางถึงบริเวณพิธี
- นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระธรรมปริยัติเวที ให้ศีลจบแล้ว
- กล่าวคำถวายสังฆทาน
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- พระธรรมปริยัติเวที พร้อมด้วยพระสงฆ์รับบิณฑบาต

เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
- พิธีถวายสังฆทาน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลด้านซ้ายองค์พระประธาน

เวลา ๐๘.๓๐ น.
- รับลงทะเบียนประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน

เวลา ๐๙.๐๐ น.
- การประดับโคมแขวน โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ศูนย์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๙.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น.
- กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
- การปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ ณ สวนเวฬุวัน และปฏิบัติธรรมฆราวาส
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา

เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ปิดรับลงทะเบียนการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน

เวลา ๑๐.๑๕ น.
- กรรมการให้คะแนนและตัดสินการประกวด

เวลา ๑๐.๓๐ น.
- พิธีปิดการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ณ สวนเวฬุวัน
และพิธีปิดการปฏิบัติธรรมของฆราวาส ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา

เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ประธานมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศการประกวด

เวลา ๑๕.๓๐ น.
- ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน
ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
- นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๖.๐๐ น.
- นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงปะรำพิธี
- ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- รับศีล โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานสงฆ์ให้ศีล
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์
ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมพุทธมณฑล
เข้ารับของที่ระลึก ผู้ชนะเลิศการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เข้ารับโล่รางวัล
- เดินทางขึ้นสู่ลานประทักษิณ
- เจ้าหน้าที่พระราชพิธีมอบเทียนชนวน จุดไฟจากโคมไฟแล้วถือไว้
- เจ้าหน้าที่พระราชพิธี นำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือ เมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณ
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส
และข้าราชการขอต่อเทียนที่ถืออยู่นั้น
เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วมอบเทียนนั้นให้เจ้าหน้าที่พระราชพิธีรับไป
- กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้ว นำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
เมื่อสวดจบ รับโคมจากเจ้าหน้าที่พระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบ
องค์พระประธานพุทธมณฑลครบ ๓ รอบแล้ว

- กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล
- ลงจากลานประทักษิณเข้าสู่ปะรำพิธี
- ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
- นั่งเก้าอี้
- กรวดน้ำ (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)
- ผู้แทนพระองค์ กราบลาพระสงฆ์
- เดินทางกลับ
- ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๑๗.๑๕ น.
- พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล

เวลา ๑๗.๓๐ น.
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๘.๓๐ น.
- พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น.
- พระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สนทนาธรรม

เวลา ๒๓.๐๐ น.
- ปิดงาน

หมายเหตุ การแต่งกาย :
- ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว, ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ

สำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๒


รายละเอียดของกำหนดการทั้งหมดอ่านได้จากที่นี่ค่ะ
http://www.onab.go.th/attachments/6771_21-25-02-56.pdf

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ก.พ. 2013, 06:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7330

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมงานเนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ฉลอง ๒,๖๐๐ ปีแห่งการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า


เชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญตักบาตร
เวียนเทียน ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา
รายการธรรมบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑-วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

:b42: เชิญร่วมฟังธรรม :b42:
ณ พลับพลาพิธี (เวทีกลาง) มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พระครูวิมลภาวนาคุณ (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ)

วัดป่าภูทอง ต.ภูดิน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)

วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พระอาจารย์สมาน กุสุโม

วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต

วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

วัดสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

รูปภาพ
พระครูวิมลภาวนาคุณ (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ) วัดป่าภูทอง

รูปภาพ
พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) วัดหนองป่าพง

รูปภาพ
พระอาจารย์สมาน กุสุโม วัดถ้ำกกดู่

รูปภาพ
พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า)

รูปภาพ
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ก.พ. 2013, 12:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 4993

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ :b8:

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ก.พ. 2013, 23:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ม.ค. 2009, 02:20
โพสต์: 1387

ที่อยู่: สัพพะโลก

 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนา สาธุครับ :b8: :b8: :b8:

.....................................................
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มีศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์.


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร